The mollusca of the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt in relation to the hydrography of the area. II. The Dreissenidae)

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  33 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-103
  TijdschriftBasteria
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift5/6
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit