The mollusca of the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt in relation to the hydrography of the area. IV. The genus Sphaerium

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-90
  TijdschriftBasteria
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit