The Mollusca of the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt in relation to the hydrography of the area. I. The Unionidae

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  65 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-47
  TijdschriftBasteria
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1/3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit