The monoclonal antibody Alz-50, used to reveal cytoskeletal changes in Alzheimer's disease, also reacts with somatostatinergic neurons in the normal human hypothalamus and adjoining areas

J.A.P. van de Nes, A.A. Sluiter, C.W. Pool, W. Kamphorst, R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-109
TijdschriftBrain Research
Volume655
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit