The Murder of Pim Fortuyn and Collective Emotions. Hype, Hysteria and Holiness in The Netherlands?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

268 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)102-127
TijdschriftEtnofoor
Volume16
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit