The murine Sox-4 protein is encoded on a single exon

M.W. Schilham, M. van Eijk, M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2009-2009
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume21
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit