The Netherlands Brain Bank - a clinico-pathological link in aging and dementia research

R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)
485 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-153
TijdschriftJournal of Neural Transmission
Volume39
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit