The neural code(s) of the cerebellum.

D.H. Heck, C.I. De Zeeuw, D. Jaeger, K. Khodakhah, A.L. Person

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17603-17609
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit