The Neural Representation of Multiple Objects in the Primate Visual System

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12612-4
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume35
Nummer van het tijdschrift37
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 sep. 2015

Citeer dit