The next step in tissue culture

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftUtrecht Medical Sciences
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit