The Occurrence of Charcoal Disease Caused by Biscogniauxia mediterranea on Chestnut-Leaved Oak (Quercus castaneifolia) in the Golestan Forests of Iran

M. Mirabolfathy, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  266 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)876-876
  TijdschriftPlant Disease
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit