The Organization of Ukrainian Nationalists and its Attitude toward Germans and Jews: Iaroslav Stetsk̕o's 1941 Zhyttiepys

K.C. Berkhoff, Marco Carynnyk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)149-184
Aantal pagina's36
TijdschriftHarvard Ukrainian Studies
Volume23
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit