The origin of the vasopressinergic and oxytocinergic innervation of the rat brain with special reference to the lateral septum

G.J. de Vries, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

319 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)307-317
TijdschriftBrain Research
Volume273
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit