The Paleozoic origin of enzymatic lignin decomposition reconstructed from 31 fungal genomes

D. Floudas, M. Binder, R. Riley, K. Barry, R.A. Blanchette, B. Henrissat, A.T. Martinez, R. Otillar, J.W. Spatafora, J.S. Yadav, A. Aerts, I. Benoit, A. Boyd, A. Carlson, A. Copeland, P.M. Coutinho, R.P. de Vries, P. Ferreira, K. Findley, B. FosterJ. Gaskell, D. Glotzer, P. Gorecki, J. Heitman, C. Hesse, C. Hori, K. Igarashi, J.A. Jurgens, N. Kallen, P. Kersten, A. Kohler, U. Kues, T.K. Kumar, A. Kuo, K. LaButti, L.F. Larrondo, E. Lindquist, A. Ling, V. Lombard, S. Lucas, T. Lundell, R. Martin, D.J. McLaughlin, I. Morgenstern, E. Morin, C. Murat, L.G. Nagy, M. Nolan, R.A. Ohm, A Patyshakuliyeva, A. Rokas, F.J. Ruiz-Duenas, G. Sabat, A. Salamov, M. Samejima, J. Schmutz, J.C. Slot, F. St John, J. Stenlid, H. Sun, S. Sun, K. Syed, A. Tsang, A. Wiebenga, D. Young, A. Pisabarro, D.C. Eastwood, F. Martin, D. Cullen, I.V. Grigoriev, D.S. Hibbett

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1715-1719
  TijdschriftScience Magazine
  Volume336
  Nummer van het tijdschrift6089
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit