The perfect policeman. Colonial Policing, Modernity and Conscience on Sumatra’s West Coast in the early 1930s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

291 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-193
TijdschriftIndonesia
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit