The persecution of the Jews in the Netherlands: A Comparative Western European Perspective

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

982 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-353
TijdschriftEuropean History Quarterly
Volume19
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit