The Philology of Justus Lipsius's Prose Style

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

345 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-262
TijdschriftWiener Studien
Volume125
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit