The population dynamics of the parasitic copepode Lernaeocera lusci (Bassett-Smith, 1896) on its definitive host

P.A. Van Damme, O. Hamerlynck, F. Ollevier

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The population dynamics of the parasitic copepode Lernaeocera lusci (Bassett-Smith, 1896) on its definitive host'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences