The Postwar Fate of Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg Archival and Library Plunder and the Dispersal of ERR Records

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-18
TijdschriftJournal of Art Crime
Volume4
Nummer van het tijdschriftfall
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit