The pragmatic and rhetorical function of perfect doubling in the work of D. V. Coornhert

Joanna Wall, Cora van de Poppe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-275
TijdschriftJournal of Historical Pragmatics
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit