The presence of biologically labile compounds during ischemia and their relationship to the EEG in the rat cerebral cortex and hypothalamus

D.F. Swaab, K. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

381 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2843-2853
TijdschriftJournal of Neurochemistry
Volume19
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit