The presence of neuropeptides in the mammalian pineal and subcommisural organ

P. Pévet, J. Dogterom, R.M. Buijs, D.F. Swaab, P.M. Janssens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuroscience Letters
VolumeSuppl. 1
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit