The rediscovery of Cyclopicina longifurcata (Scott) (Copepoda: Cyclopinidae) in deep water in the North Atlantic, with a key to genera of the subfamily Cyclopininae

R. Huys, G.A. Boxshall

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-32
  TijdschriftSarsia
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit