The relation between age and size at 1st flowering of Plantago major in various habitats

L.A.P. Lotz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)757-771
  TijdschriftJournal of Ecology
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit