The relation between salinity and copper complexing capacity of natural estuarine waters and the uptake of dissolved 64Cu by Macoma balthica

M.C.P. Absil, L.J.A. Gerringa, B.Th. Wolterbeek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-128
  TijdschriftChemical Speciation and Bioavailability
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit