The relationship between nest-box size, occupation and breeding parameters of the great tit Parus major and some other hole-nesting species

J.H. Van Balen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)163-175
  TijdschriftArdea
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit