The relationship between phonological and geographic distance. Umlaut on the diminutive in Dutch dialects

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

230 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)204-250
TijdschriftTaal & Tongval
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit