The relationship between the optical density of cataract and its influence on retinal nerve fibre layer thickness measured with spectral domain optical coherence tomography.

P.H. Kok, T.J.T.P. van den Berg, H.W. Van Dijk, M. Stehouwer, I.J. Van der Meulen, M.P. Mourits, F.D. Verbraak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)418-424
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume91
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit