The relationship betweenoxygen exchange and changes in seston in laboratory scale enclosures

M. Rijkeboer, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)756-761
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume23
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit