The Remarkable Career of a ‘Most Rare Workman’: Johan van der Wyck (1623-1679), a Dutch-educated Military Engineer and Optical Practitioner: PART 1: In the Service of the Dutch Republic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-23
Aantal pagina's8
TijdschriftBulletin of the Scientific Instrument Society
Volume138
StatusGepubliceerd - sep. 2018

Citeer dit