The Remarkable Career of a ‘Most Rare Workman’: Johan van der Wyck (1623-1679), a Dutch-educated Military Engineer and Optical Practitioner: PART 2: In the service of the Swedish King and the Duke of Schleswig-Holstein-Gottorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-26
Aantal pagina's10
TijdschriftBulletin of the Scientific Instrument Society
Volume139
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit