The respiration of five brackish-water parpacticoid copepod species.

P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)249-256
TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume71
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit