The rhizosphere microbiome as an auxiliary breeding component in common bean against Fusarium oxysporum

Lukas W. Mendes (Co-auteur), J.M. Raaijmakers, Rodrigo Mendes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-118
TijdschriftAnnual Report of the Bean Improvement Cooperative
VolumeLXI
Nummer van het tijdschrift61
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit