The Rise of the Quotation Sign in the Latin West and Changing Modes of Reading Between the Sixth and the Ninth Centuries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-166
TijdschriftScriptorium
Volume72
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit