The rizosphere as a part of the plant - soil system

J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)237-267
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume70
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit