The Road to the Industrial Revolution: Hypotheses and Conjectures about the Medieval Origins of the ‘European Miracle’

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-359
TijdschriftJournal of Global History
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit