The role of age of onset and input in early child bilingualism in Greek and Dutch

S. Unsworth, F. Argyri, L. Cornips, A. Hulk, A. Sorace, I. Tsimpli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

585 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)765-805
TijdschriftApplied Psycholinguistics
Volume35
Nummer van het tijdschrift04
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit