The role of Callionymus lyra (L.) and C. reticulatus in the life cycle of Lernaeocera lusci in Belgian coastal waters (Southern Bight of the North Sea)

P.A. Van Damme, D. Maertens, A. Arrumm, O. Hamerlynck, F. Ollevier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  287 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of Callionymus lyra (L.) and C. reticulatus in the life cycle of Lernaeocera lusci in Belgian coastal waters (Southern Bight of the North Sea)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences