The role of male body size in mating success and male–male competition in a false widow spider

Yuting Dong* (Co-auteur), Jeffrey A. Harvey, Robin Steegh, Rieta Gols, Melissah Rowe

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of male body size in mating success and male–male competition in a false widow spider'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology