The role of protozoa in grazing on bacteria and carbon mineralization in a stratified lake (Abstract)

J. Bloem, M.J. Bär-Gilissen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)354
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit