The role of protozoa in the aerobic mineralization of detritus in stratified lakes

J. Bloem, M.J. Bär-Gilissen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)574-575
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit