The scattered archives of the Netherlands Red Cross and their significance for research on the Second World War

R. Grüter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-108
Aantal pagina's19
TijdschriftMiscellanea Archivistica Studia
Volume216
Nummer van het tijdschriftInternationales Archivsymposium in Koblenz (2017) Besatzungszeit
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit