The Schizosaccharomyces pombe mating-type gene mat-MC encodes a sequence-specific DNA-binding HMG box protein

D. Dooijes, M. van de Wetering, L. Knippels, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
243 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24813-24817
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume268
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit