The search for sensuous geographies of absence; Indisch mediation of loss

A. Dragojlovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

229 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)473-503
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume170
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit