The secret life of scribes. Exploring fifteen manuscripts of Jacob van Maerlant’s Scolastica (1271)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
400 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)355-372
Aantal pagina's13
TijdschriftLLC: the journal of digital scholarship in the humanities
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit