The sequence-specific HMG box of TCF-1 adopts a predominantly alpha-helical conformation in solution

L. van Houte, A.M. van Oers, M. van de Wetering, D. Dooijes, R. Kaptein, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
267 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18083-18087
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume268
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit