The serotonergic system in obsessive-compulsive disorder.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)865-891
TijdschriftHandbook of Behavioral Neuroscience
Volume31
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit