The sexually dimorphic nucleus of the preoptic area in the human brain: a comparative, morphometric study.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

272 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-72
TijdschriftJournal of Anatomy
Volume164
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit