“The Shooting of the Jews Is a Fact”: Kyiv’s Non-Jewish Population and the Babyn Yar Massacre, September–October 1941

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-115
Aantal pagina's28
TijdschriftHolocaust. Studii şi cercetări
VolumeXIII
Nummer van het tijdschrift1(14)
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit