The significance of wind resuspension for the predominance of filamentous cyanobacteria in a shallow, eutrophic lake

H.J. Gons, M. Rijkeboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)233-249
  TijdschriftMemorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
  Volume48
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit